โปรแกรมตรวจระดับกรดไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ

สยามคลินิกให้บริการโปรแกรมตรวจเช็คระดับกรดไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ซึ่งออกแบบให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิงหรือเพศชาย หรือ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนที่ไม่สมดุล ได้แก่ น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ประจำเดือนมาไม่ปกติ เหนื่อยล้าอ่อนเพลียเรื้อรัง ใกล้ช่วงวัยทอง หรือ เข้าสู่ช่วงวัยโดยมีแพทย์เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง

สยามคลินิกให้บริการตรวจเช็คระดับ กรดไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ ดังนี้

  • กรดไขมัน (Fatty acid) เช่น omega-3 index, DHA/EPA, omega-6 level
  • วิตามินที่สำคัญ Vitamin A, E, K, B1, B12, C (Ascorbic acid) และ Folic
  • แร่ธาตุที่สำคัญเช่น Magnesium, Chromium, Manganese, Selenium, Zinc และ Copper เป็นต้น
  • สารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ เช่น Glutathione, Co-enzyme Q10 , Lycopene , Alpha & Beta -Carotene , Lutein+Zeaxanthin , Beta -Crytoxanthin และ Carotenoids เป็นต้น
สารต้านอนุมูลอิสระคืออะไร

สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) คือ สารที่มีความเสถียรและสามารถให้อิเล็กตรอนแก่อนุมูลอิสระ (Free radical) ได้ ซึ่งอนุมูลอิสระเป็นสารที่เป็นพิษต่อร่างกายและส่วนใหญ่เป็นสารในกลุ่มออกซิเจนที่มีความว่องไวสูง สารต้านอนุมูลอิสระ บางชนิดสามารถสร้างขึ้นเองได้ในร่างกาย เช่น เอนไซม บางชนิดจำเป็นต้องได้รับจากอาหาร ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ และ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากพืช เช่น แคโรทีนอยด พอลีฟีนอล ปัจจุบันการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยควรได้รับคำแนะนำจากแพทยหรือผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ควรมีการตรวจวัดระดับสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดเป็นระยะๆ เพื่อประเมินประมาณและติดตามผลด้วย

ประโยชนด้านสุขภาพของสารต้านอนุมูลอิสระ

สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเรามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการถูกทำลายในระดับเซลล์ ซึ่งจะช่วยชะลอภาวะแก่ตัวของเซลลหรือเนื้อเยื่อ และอาจช่วยป้องกันโรคบางชนิดได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท

N Health พร้อมให้บริการตรวจวัดระดับสารต้านอนุมูลอิสระทั้ง 10 ชนิดในเลือดด้วยเทคนิค High Perfor – mance Liquid Chromatography (HPLC) ซึ่งให้ผลการวิเคราะหที่มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากมีความถูกต้องแม่นยำรวมถึงความจำเพาะ และความไวที่ดี นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลในรูปแบบ “ Graphic Report และการแปลผลเบื้องต้น ” เพื่อช่วยให้เข้าใจผลการตรวจวิเคราะห์ได้ง่าย

Micronutrient Profile + Vitamin D2/D3

Micronutrients หมายถึงวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณเล็กน้อยแต่จะขาดไม่ได้
นอกจากนี้ร่างกายยังไม่สามารถผลิตเองได้ จําเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร หรือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Micronutrients มีบทบาทสําคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม ชวยควบคุมการทํางานของเอนไซม์
ช่วยส่งเสริมภาวะสุขภาพ และช่วยป้องกันหรือรักษาโรค ในทางตรงกันข้ามหากได้รับในปริมาณมากเกินไป
เช่น จากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากเกินก็อาจเป็นอันตรายได้

ดังนั้นการตรวจวัดระดับ Micronutrients ในร่างกายจึงมีความสําคัญสําหรับนําผลการตรวจที่ได้ไปใช้ใน
การปรับสมดุลของสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารตานอนุมูลอิสระไม่ให้ร่างกายไดรับมากเกินไป
จนเกิดอันตราย หรือได้รับน้อยไปจนขาดแล้วส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น ระบบต่างๆ เกิดการทํางาน
ที่บกพร่อง ด้วยเหตุนี้การไดรับ Micronutrients ที่เพียงพอและเหมาะสมจะช่วยป้องกันโรค
ลดความเสื่อมของร่างกาย ชะลอวัย และทําให้มีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก

N Health ให้บริการตรวจวัดระดับ Micronutrient Profile + Vitamin D2/D3 รวมทั้งสิ้น 19 รายการ
พรอมทั้งรายงานผลในรูปแบบ “Graphic Report และการแปลผลเบื้องตน” เพื่อช่วยให้สามารถ
ทําความเข้าใจกับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น